Рубрика: Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

 1. Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Տրանսպորտը մարդկային գործունեության և երկրի տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկն է, քաղաքակրթության անբաժանելի ուղեկիցը։ Տրանսպորտային համակարգը պետության այն եզակի բնագավառներից մեկն է, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել տնտեսության որևէ այլ բնագավառի բնականոն գործունեությունը։ Այն կապում է նյութական արտադրության և
վերարտադրության տարրերը` արտադրություն, բաշխում, փոխանակում և սպառում:
Տնտեսության հետագա զարգացումն անհնար է պատկերացնել առանց պատշաճ կերպով կազմակերպվող տրանսպորտային սպասարկման, որտեղ հասարակական
տրանսպորտն ունի իր ուրույն դերը։ Նրա հստակ գործունեությունից և հուսալիությունից էապես կախված է տնտեսության բոլոր ճյուղերի, մարդկային գործունեության
բոլոր ոլորտների աշխատանքի անընդհատությունը, պարբերականությունն ու արդյունավետ կազմակերպումը։

2․Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

Ուղևորաշրջանառությունն ու բեռնաշրջանառությունը համապատասխանաբար որևէ տարածքում տեղափոխված ուղևորների քանակի կամ բեռների զանգվածի և դրանց տեղափոխման միջին հեռավորության արտադրյալն են: Ուղևորաշրջանառության չափման միավորն է մարդ*կմ, իսկ բեռնաշրջանառությանը՝ տ*կմ:

Բեռնաշրջանառությունը որևէ բեռի տեղափոխումն է, որը իրականացվում է տարբեր փոխադրամիջոցներով:

Ուղևորաշրջանառությունը մարդկանց տեղափոխումն է, որը իրականացվում է տարբեր փոխադրամիջոցներով:

 1. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞ Քանի որ Հայաստանը չունի ծով, այդ պատճառով հնարավոր տեսակներն են օդային և ցամաքային տրանսպորտները: Օրինակ՝ ավտոմեքենաները, ավտոբուսները, բեռնատարները, ինքնաթիռները: Տրանսպորտը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ թույլ է տալիս զբաղվել առևտրով, ինչը կարևոր է քաղաքակրթության զարգացման համար։ Հայաստանը փակ սահմաններ ունի երկու հարեւանների հետ , ելք չունի դեպի ծով եւ հայ գործարարները, բեռնափոխադրման առումով, բազմաթիվ խնդիրների են բախվում:  Կարեւոր է Հայսատնի օդային կապի զարգացումը աշխարհի հետ, բայց առաջնային պետք է զարգացնել երաթուղային տրանսպորտը:
Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

5.Կրկնողության համար առաջադրանքներ:

Դասագրքից՝  593, 594, 595

593.

ա)3a^2b^3c*6a^3bc^2=18a^5b^4c^3

բ)7b^4e^2*14b^2c^5e=98c^9e^3b^2

գ)8c^2e^3k*12c^2ek=96c^4e^4k^2

դ)(-16)e^2k^4p^3*8e^2k^3p=-8e^4k^7p^4

ե)(-14)a^3bc^2*4ab^2c^2=-10a^4b^3c^4

զ)7k^2p^2x^3*(-23)k^2p^4x^2=-16k^4p^6x^5

է)2/3p^3x^3y^2*2. 1/2pxy^2=10/6p^4x^4y^4

ը)(-4/7)ace^2*1. 1/6a^2c^2e^2=24/42a^3c^3e^4

թ)(-2. 1/5)ae^2k^2*(-1. 9/11)a^2ek=a^3e^3k^3

ժ)(-1. 1/4) a^3kp^2*8/5ak^2p=40/20a^4k^3p^3

594.

ա)2a^2b*7a^3b=14a^5b^2

բ)14a^2c^3*3a^4c^2=42a^6c^5

գ) 5bc3 ·  17b3c4 = 85b4c7

դ)8a^2e^7*11a^3c^2=88a^5e^9

595.

ա)4ab^2+12ab^2+(5)ab^2=11ab^2

բ)12a^2b^2+7a^2b^2+(-18)a^2b^2=a^2b^2

գ)15b^2c^4+5a^2b^2+2b^2c^4=22b^2c^4

դ)13c^2e^3+(-13)c^2e^3=0

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

 1. Լուծիր:

ա/ Գտնել արտահայտության արժեքը. 

 1. 38/15 x 9/13-  27.7/15 x 9/13

Պատ՝   352/35-1836/35=-1484/35

Առաջադրանքներ:

1)5; 2; 3; −8; 7 թվերից որո՞նք են հանդիսանում  7x + 56 =0 հավասարման արմատ:

Պատ՝ 7.(-8)+56=0

2)Հորինիր այնպիսի գծային հավասարում, որի  արմատը լինի 2:

Պատ՝ -1x+3=1

3)Նշիր  13x+32-4x=41 հավասարման 

 1.         աջ մասում գրված անդամները

Պատ՝ 41

 1.         ձախ մասում գրված անդամը

Պատ՝  13x+32-4x

 1.         կատարիր նման անդամների միացում  աջ և փախ կողմերում: 

4)Գտիր հավասարման արմատը:

 1.         x+4=8

Պատ՝ 8-4=4

 1.         x+16=20

Պատ՝ 20-16=4

 1.         x-15=30

Պատ՝ 30+15=45

 1.         x-½=0

Պատ՝ 0+1/2=1/2

 1.         2x+480=500

Պատ՝500-480=20 20:2=10

 1.       3x+x+4x+6x-4x= 80

Պատ՝ 10x=80   80:8=10

 1.         25-14x+16x=40-x

25-14x+16x=40-x

-14x+16x+x  = 40-25

3x= 15

x=15:3

x=5

 1.     5x=0

Պատ՝5×0=0

 1.         15x=30

Պատ՝30:15=2

 1.         25x-15x-48=12

25x-15x-48=12

10x=12+48

10x=60

x=6

5) Առաջադրանքներ կրկնողության համար.

Հաշվեք  հարմար եղանակով ՝ առանց հաշվիչ օգտագործելու.

ա) 68 x 48 + 68x 52

 բ) 59 x 37 + 59 x 63;

գ) 87 x 29 + 87 x71;

 դ) 17 x 73 − 63 x 17;

ե) 382 x 500 − 400 x 382;

 զ) 756 x350 + 756 x 650;

է) 352 x 18 ։ 9;

ը) 748 x 36 ։ 18;

թ) 126 x 96 ։ 32;

ժ) 172 x 256 ։ 128

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ:

 1. Ճի՞շտ է, որ -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0

-3+3=0այո

բ) x-3=0

-3-3=0 ոչ

գ) x+0=-3

-3+0=-3այո

դ) -x-3=0

3-3=0այո

 1. Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=0+16

x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

x=0:(-55)

x=0

դ) x-½=0

x=1/2

ե)100x-200=0

100x=200

x=200:100

x=2

զ)901x-9010=0

901x=0+9010

901x=9010

x=9010:901

x=10

 1. Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

50x      = 50

x=50:50

x=1

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x= 8x+97

10x-x-8x          =97-89

x=8

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

2x+10+3x-12=4x

2x+3x-4x   =12-10

x=2

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

7x-3x=-10-2

4x=-12

x=-12:4

x=-3

բ) 5x − 8 − (3x -8) = 0;

5x-2x=0-8-8

3x=0

X=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

3x-2x=0-1+5

x=4

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0

2,8x-5,2x=0-1,52-1,52

-2,4x=0

x=0

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ դասագրքից, համար՝639-643(բոլոր համարների ա-դ ):

639-643-652

639)
ա) x-11=17
x=17+11
x=28
բ) 6+x=2
x=2-6
x=-4
գ) 12+x=-6
x=-6-12
x=-18
դ) x+13=5
x=5-13
x=-8640)
ա) x+2=1
x=1-2
x=-1
բ) x-3=2
x=2+3
x=5
գ) 2x=3
x=3:2
x=1.5
դ) 1/2x=4
x=4:1/2
x=4/1:1/2=4/1*2/1=8/1
x=8

641)
ա) x-5=6
x=6+5
x=11
բ) 5+x=3
x=3-5
x=-2
գ) x+7=7
x=7-7
x=0
դ) x-6=6
x=6-6
x=0

642)
ա) 3x+2x=10
5x=10
x=10:5
x=2
բ) 5x+x=6
6x=6
x=6:6
x=1
գ) 4x-3x=5
x=5
դ) 4x+2x-x=10
5x=10
x=10:5
x=2

643)
ա) 3x-x=8
2x=8
x=8:2
x=4
բ) 2x-3x+2=5
x=5
գ) 3x — 7 — 5x + 4x = 1
3x-5x+4x=1+7
2x=8
x=8:2
x=4
դ) 2y — 5 — 12y + 3 + 3y = 12
2y-12y+3y=12+5-3
-7y=14
y=14:(-7)
y=-2