Рубрика: Հանրահաշիվ
m

31. Եթե մտապահված թվից հանենք 35, ստացված թիվը կրկնապատկենք և արդյունքը փոքրացնենք 3-ով, ապա կստանանք մտապահված թիվը։

(x-35)*2-3

2x-70-3

2x=73

x=73/2=36,5

32. Երեք բնական թվերի գումարը 247 է։ Նրանցից մեկը ամենամեծ երկնիշ զույգ թիվն է, իսկ մյուսը՝ ամենափոքր կենտ եռանիշ թիվը։ Գտեք երրորդ թիվը։

98-101

98+101+x=247

199+x=247

x=247-199

x=48

33. Երկու թվերի գումարը 428 է։ Եթե գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 4 անգամ, ապա գումարը կդառնա 218: Գտեք այդ թվերը։

x+y=428

x/4+y=218

x+4y=872

x=872-4y

872-4y+y=428

3y=444

y=148

x-148=428

x=428-148=280

34. Եթե թվի կրկնապատկին գումարենք 11, ապա կստանանք 49: Գտեք այդ թիվը։

2x+11=49

2x=49-11=38

x=38:2=19

35. Եթե թվի եռապատիկը փոքրացնենք 15-ով, ապա կստանանք 66: Գտեք այդ թիվը։

3x-15=66

3x=66+15

3x=81

x=81:3=27

36. Երկու թվերի գումարը 46 է, իսկ տարբերությունը 12: Գտեք այդ թվերը։

x+y=46

x-y=12

2x=58

x=29

37. Երկու թվերի գումարը 84 է։ Գտեք այդ թվերը, եթե նրանք հարաբերում են ինչպես 3:4:

3x-7x=84

3x+4x=7x

7x=84

x=12

x=36

x2=12*4=48

Рубрика: Հանրահաշիվ

30

x+5y=0

3x+7y-16=0

x+5y=0

x=-5y

3x-5y+7y-16=0

15y+7y-16=0

-8y-16=0

-8=16

-y=2

-1x[-y]=-1×2

y=2

x=-5[-2]

x=10

բ]x-y-2=0

x+y-6=0

x=y+2

y+2+y-6=0

2y+2-6=0

2y=4

y=2

x=2+2

x=4

32

1]
5x + y – 7 = 0
x – 3y – 11 = 0

y = 7 – 5x
x – 3(7-5x) – 11 = 0
x – 21 + 15x – 11 = 0
16x = 32
x = 32/16 = 2
y = 7 – 10 = -3
(2; -3)

y=5x+7

x-3X[5x+7]-11=0

x-15x+21-11=0

2]2x+y-1=0

3x+2y+5=0

y=2x+1

3x+2X[2x+1]+5=0

3x+4x+2+5=0

7x=7

x=1

3]2x+y-7=0

x-2y+4=0

y=2x+7

x-2X[2x+7]+4=0

x-4x+14+4=0

3x=18

x=6

y=2X6+7

y=19

4]x+2y-15=0

3x+y+3=0

x=2y+15

3X[2y+15]+y+3=0

5y+45+y+3=0

6y=42

y=7

x=2X7+15

x=29

5]3x+y+5=0

x-3y-5=0

y=3x-5

x-3X[3x-5]-5=0

x-9x-15-5=0

-8x=20

8x=-20

33

1]2x-3y+7=0

x-2y-14=0

2x=3y+7

3y+7-2y-14=0

5y=20

y=4

2x=3×4+7

2x=29

x=14,5

y=3

Рубрика: Հանրահաշիվ
20200129_143002

1] 4+x=10

x=10-4

x=6

2]x+5=-3

x=-3-5

x=-8

3]7+x=-4

x=-4-7

x-11

4][-6]+x=5

x=-6-5

x=11

5]x-8=2

x=8+2

x=10

6][-1]+x=-5

x=-5-1

x=-4

7][-3]+x=0

x=-3-o

x=3

8]-4-x=0

x=0+[-4]

x=4

9]18-x=6

x=18-6

x=12

10]20-x=-4

x= -4+20

x=16

47

1]8[x+3]=48

8x+24=48

8x=48-24

8x=24

x=3

2][2x-1]x9=45

18x-9=45

18x=45+9

18x=54

x=3

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

184
ա 2/x2-3x3=2x-3/x3
բ 7/m4-3a/m2=7-3m2/m4

գ1/a5b3+1/ab7=a4+b4/a5b7

դ 4/x4b3-3/x2b5=4b2-3x2/b5x4
ե 3a/x7y5z-3b/xy4z5=3az4-3bx6y/x7y5z5

զ m7n/a4b3c9+3mnz3b6c4=mn(3ac5n+b3m6)

185
ա 1/2a-2+3/x2b5=2+2/4a-4=1/a-1=1/a-1
բ 7a/3x+3-a/6x+6=21a-a/6x-6=10m/3(x-5)=13a/6)x+1)
գ 2m/4m+4n+4n/8m+8n=1/4=1/2

դ2p/10p-10q-3q/15p-15q=1/5

ե2x/ax+bx+3y/ay+by=5/a+b

զy/ax-bx-x/ay-by=y2-x2/xy(a-b)

է1/2x2y-xy+2/y-2xy=-1/xy

ը3/3m2n-6mn2-2/4mn=2m2=n+1/mn(m-2n)

թ15/10p3q-15p2q2-6q/9pq3-6p2q2=3+2p/p2q(2p-3q)

ժ3b/2a3b-8a2b2-5a/12a3b-3a4=19/6a2(a-4b)
186
ա 2a/a2-9+3/a-3=5a+9/(a-3)(a+3)
բ 5/m+n-4n/m2-n2=5m-9n/m2-n2
գ x/4-9×2+1/3x+2=2-2x/(2-3x)(2+3x)

դ1/2p+4q-q/4q2-p2=p/2(p2-4q2)

ե1/a2+ab+b2+b/a3-b3=a/a3-b3

զm2+n2/m3+n3-1/2(m+n)=m2+mn+n2/2(m3+n3)

էx2-2xy/(x-2y)3+1/2y-x=2y/(x-2y)2

ը2(p+q)/p3-q3+3/q2-p2=p2-pq+q2/(p+q)(q3-p3)

187

ա 3-7/м-2=3m-13/m-2

բ1-x-y/x+y=2y/x+y

գ(а+b)2/b-2a2+b2/b

դ(a-b)2/2a+b=a2+b2/2a

եa+b-a2+b2/a-b=2b2/b-a

զa2+b2/a+b+a-b=2a2a+b

188

աa/b•c/d=ac/bd

բx/y:a/b=x/y•b/a=xb/ya

գ4a/7b•21/a=12b

դ5/8:15q/16=2q/3p

189

ա a•a/b=a2/b

բa/x:a/1=a/x

գa/7•5x/1=5a/7

դab:a/b=ab•b/a-b2

ե8a:20a2b/3x=3x/4ab

զ18p3•5x/9p2=5xp

190a+1/7x•2x/a+1=2/7

բ2m/m-n:3mn/m-n=2/3n

գ4p/p-3•p-3/2p2=2/p

դx+y/8a:x+y/16a2b=8b/a

ե2x+2y/3•6/x+y=2(x+y)/x+y=4

զ4a/a2b:5ab/3(a-b)=12(a-b)/5a2b2

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

5 + y — y = -5
5 = -5 Լուծում չունի

2x = -3y — 4
x = -1,5y — 2
5(-1,5y — 2) + 6y = 7
-7,5y — 10 + 6y = 7
-1,5y = 17
y = 11.1/3

2y = 11 — 3x
y = 5.5 — 1.5x
4x — 5(5.5 — 1.5x) = 3
4x — 27.5 — 7.5x = 3
-7.5x + 4x = 3 + 27.5
-3.5x = 30.5
x = -8.71
y = 5.5 — 1.5(-8.71)
y = 5.5 — 13
y = -7.5

Рубрика: Հանրահաշիվ

x+y-5=0

y=4

x+4-5=0

x=1

1+4-5=0

2]y-5=0

y=0+5

5-5=0

3]2x-y+2=0

y=4

2x-4+2=0

2x=4+2

2x=6

x=3

2×3-4+2=0

6-4+2=0

4]x+3=0

x=0-3

x=-3

-3+3=0

13

1]x-3y+2=0

x=3y-2

2]3x+2y-5=0

3x=-2y+5

3]-x+2y-3=0

-x=-2y+3

4]2x-y+4=0

y=-2x-4

Рубрика: Հանրահաշիվ

Կատարել բազմապատկում՝

a) 25×11 =275 , b ) 17×11 =187 , c ) 18×11 =198

d) 15×8 =120 , e) 15×24 =360 , f ) 15×18 =270

2.Կատարել բաժանում՝

a)144:3 =48 , b)255:5 =51 , c)124:4 =31

d)558:9 =62 , e)625:25 =25 , f)169:13 =13

3.Տրված թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով.

Օրինակ`

2353 = 1000×2 + 100×3 + 10×5 +1×3

a)453 =100*4+5*10+3 , b)1440 =1000*1+4*100+4*10 ,c) 23540 =20*1000+3*1000+4*10

4.Գտնել տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Օրինակ` (14,21) = 7,(Այն ամենամեծ բնական թիվը,որը բաժանվում է 14-ի և 21-ի)

a)(15,45) =3 , b)(16,42) =2 , c)(56,42) =7

d)(44,77) =11, e)(7,99) =1 , f)(144,124) =

5.Գտնել տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

a)[15,45] =5 , b)[16,48] =8 , c)[18,27] =9

6.Արմենը Գուրգենից 400 դրամ ավելի ուներ: Նա իր և Գուրգենի համար 150 դրամանոց մեկական պաղպաղակ գնեց: Արմենի մոտ մնացած գումարը քանի՞ դրամով էր ավելի Գուրգենի մոտ եղած գումարից:

Պատ.՝ 100 դրամ

Рубрика: Հանրահաշիվ, Ուսումնական ամառ 2020

Լեոնարդո Պիզանո /Ֆիբոնաչիի /

Լեոնարդո Պիզանո

ՊԱՏՄԱԿԱՆ   ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հանրահաշվին նախորդել է թվաբանությունը: Թվաբանությունը, կյանքում և կենցաղում հանդիպած խնդիրների լուծման կանոնների հավաքածու է: Այդ կանոններն, ի սկզբանե ներկայացնում էին ամբողջ թվերի հանման, գումարման, բազմապատկման և բաժանման գործողություններ, իսկ ժամանակի ընթացքում ամբողջ թվերի հետ սկսեցին հանդես գալ նաև կոտորակներ:

Հանրահաշվի և թվաբանության բնորոշ տարբերությունն այն է, որ հանրահաշվում գոյություն ունի անհայտ մեծություն, որի հետ կատարելով որոշակի գործողություններ (համաձայն խնդրի պահանջի), հասնում ենք հավասարման, որի լուծումն էլ հանգեցնում է անհայտի գտնվելուն:

Դեռ հին եգիպտացի Ահմասի (մ.թ.ա.1700—2000թթ.) պապիրուսում հանդիպում են խնդիրներ, ուր անհայտն անվանվում է «կույտ» և նշանակվում է համապատասխան նշանով: Այդ խնդիրները ձևակերպված և լուծված էին բառերով իսկ թվերը տրված էին  միայն խնդիրը լիարժեք դարձնելու համար:

20-րդ դարի սկզբներին վերծանվեցին հնադարյան քաղաքակրթությունների  բազմաթիվ սեպագրեր, որոնք բացահայտեցին դեռ 4000 տարի առաջ գոյություն ունեցած մաթեմատիկական մշակույթը: Հին Բաբելոնում ընդարձակ աղյուսակների միջոցով լուծում էին քառակուսի և խորանարդ հավասարումներ:

Հին Հունաստանում հստակորեն ընդգծվեց երկրաչափությունը որպես դիստիպլինա: Հին հույները ձևակերպում էին խնդիրը, կատարում փորձեր, ուր յուրաքանչյուր քայլ ուղեկցվում էր տրամաբանական ապացույցներով: Այդ մեթոդի հզորությունն այն էր, որ թվաբանական և հանրահաշվական հարցերը «թարգմանվում»  էին երկրաչափորեն, ուր մեծությունը հանդես էրգալիս ինչպես երկարություն, իսկ երկու մեծությունների արտադրյալն՝ ինչպես ուղղանկյան մակերես:

Հին Հունաստանի գիտությունը ժառանգեցին Միջին Ասիայի գիտնականները, որոնց գիտական լեզուն արաբերենն էր (ինչպես եվրոպական գիտության լեզուն լատիներենն էր): Արաբ գիտնականները միավորեցին եվրոպական և հնդկական գիտական ժառանգությունը, անելով իրենց ներդրումը:

«Ալգեբրա» բառն արաբական ծագում ունի (аль-джебр): Այն Մուհամեդ ալ Խորեզմիի ստեղծագործության առաջին գլխի վերնագիրն է և ներկայացնում  է հավասարման լուծման մեթոդներից մեկը: Այդ ժամանակներից հանրահաշիվը կարելի է դիտել որպես մաթեմատիկայի առանձին բաժին: Միջին ասիացի գիտնականները մաթեմատիկական բոլոր գործողությունները ձևակերպում էին բառերով, իսկ գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ էին գործողության նշաններ:

Տարբեր գիտնականներ ունեին գործաղությունների իրենց նշանները: Հույն գիտնական Դիաֆոնտն ուներ i նշանը (isos), որը նշանակում էր հավասար:

Հանրահաշիվն իր հետագա զարգացման համար պարտական է իտալացի գիտնական Լեոնարդո Պիզայեցուն (13 դ.): Նա իր ժամանակակից գիտնականների հետ սկսեց օգտագոտրծել  p և t  տառերը փոխարինելու համար «գումարում» և «հանում» գաղափարները:

Միայն15-րդ դարի վերջերում սկսեցին կիրառվել + և — նշանները, այն էլ միայն առևտրում:

«Միջնադար» ասելով սովորաբար պատկերացնում են ինկվիզիցիայի խառույկներն, ուր այրում էին հերիտիկոսներին ու «կախարդներին», խաչակրաց արշավանքներ ու ժանտախտի համաճարակներ:

Սակայն,11-րդ և 12-րդ դարերն արաբական մշակույթի վերելքի շրջանն էր, որն արդեն թափանցել էր եվրոպական երկրներ: Համատարած խավարի այդ տարիներին հայտնված իտալացի գիտնական Լեոնարդո Պիզանո Ֆիբոնաչիի  «Liber abaci» (Գիրք աբակի մասին) աշխատությունը (1202թ.) դարձավ կարևոր իրադարձություն գիտական հասարակության կյանքում:

Բոնաչչիի   որդին    

Իտալական Պիզա քաղաքում Ֆրիդրիխ Գոգենշտաուֆենի պալատներում ապրում և աշխատում էր միջնադարի եվրոպական գիտնականներից  մեծագույնը՝ Լեոնարդո Պիզանոն, Ֆիբոնաչի անունով, որ նշանակում էր «Բոնաչչիի զավակ»: 

Ֆրիդրիխ Գոգենշտաուֆենը մեծանալով Սիցիլիայում և կրթվելով  արաբական դպրանոցներում, պաշտում էր արաբական մշակույթը:

Այդ ժամանակներում Պիզայում էր ապրում իտալական մեծահարուստներից մեկը` Գիլերմո Բոնաչչի անունով:

Պիզա քաղաքն այդ տարիներին խոշորագույն առևտրական կենտրոն էր կապող իսլամական Արևելքը Եվրոոայի հետ: Սենիոր Գիլերմո Բոնաչչին հաջությամբ վարում էր իր խոշորածավալ առևտուրը արևելյան երկրների հետ: Գնահատելով արաբական մշակույթը, նա իր զավակին՝ Լեոնարդոյին, ուղարկեց Սիցիլիա, կրթվելու տեղի արաբական մաթեմատիկոսների (Խորեզմի, Աբու Քամիլ) դպրոցում: Այստեղ Լեոնարդոն ուսումնասիրեց ոչ միայն արաբական նաև անտիկ և հնդկական գիտնականների աշխատությունները:

Ֆիբոնաչչիի ծննդյան ճշգրիտ թվականը հայտնի չէ: Ընդունված է համարել, որ նա ծնվել է 1170-ին:

 Մահացել է 1228 թ.:Ենթադրվում է, որ նա զոհվել է Ֆրիդրիխ Գոգենշտաուֆենի ղեկավարած խաչակրաց արշավներից մեկի ժամանակ:

 Այսպիսով, Ֆիբոնաչչին, ապրելով մոտ 58 տարի, վարել է արկածներով ու բացահայտումներով լի հետաքրքիր կյանք:

 Կյանքի ընթացքում հրատարակել է երեք գիրք՝ «Գիրք աբակի մասին»  (1202թ.), «Գործնական երկրաչափություն» (1220թ.), և «Քառակուսիների գիրքը»:

Ֆիբոնաչչիի   խնդիրները

                                                    «Խնդիր ճագարների մասին»

 «Հունվարի առաջին օրն է: Փակ տեղում ունենք մի զույգ ճագար (էգ և որձ): Փետրվարի և այսուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ ամսի առաջին օրն այս զույգն ունենում է ևս մեկ զույգ ճագար: Յուրաքանչյուր նորածին զույգ մեկ ամսից դառնում է հասուն և ևս մեկ ամսից տալիս  է մեկական զույգ սերունդ:

Հարց՝ քանի՞ զույգ ճագար կլինի այդ վայրում բազմացման սկզբից 12 ամիս հետո»:

Լուծում.

Եթե զույգ հասուն ճագարները նշանակենք  A տառով, իսկ նորածինները  B տառով, ապա «բազմացման» պրոցեսը կարելի է ներկայացնել երկու «անցումների» օգնությամբ, որոնք նկարագրում են ճագարների քանակի ամենամսյա փոփոխությունները բազմացման ընթացքում:

(1) անցումը ցույց է տալիս յուր. հասուն А զույգի ամենամսյա  փոխակերպումը երկու զույգի, այսինքն, մեկ հասուն А և մեկ նորածին В զույգի: (2) անցումը ներկայացնում է «հասունացման» պրոցեսը, երբ նորածին В զույգը մեկ ամսից վերածվում է հասուն  А զույգի:

Ելնելով А-В- и (А+В) թվերի հաջորդականությունից կարելի է հանգել հետևյալ օրինաչափությանը. հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ հավասար է նախորդ երկուսի գումարին:

Fn = Fn-1 + Fn-2               (3)

Այս ֆորմուլան կոչվում է ռեկուրենտային ֆորմուլա, որն առաջացնում է նման հաջորդականություն.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, … .

Եթե վերցնենք Ֆիբոնաչչիի շարքի որևէ հաջորդական զույգ և բաժանենք մեծ թիվը փոքրի, ապա մեր արդյունքը կմոտենա ոսկե հատմանը: Ֆիբոնաչչիի հաջորդականության հայտնագործումից հետո բնության մեջ հայտնաբերվեցին երևույթներ խիստ հիշեցնող Ֆիբոնաչչիի շարքի հաջորդականությունը:

Դրանցից մեկը կոչվում է ֆիլլոտակսիս (տերևադասավորություն (листорасположение)), համաձայն որի դասավորված են, օրինակ, արևածաղիկի սերմերը ծաղկի մեջ: Այդ հաջորդականությունն ունի մի շարք հետաքրքիր մաթեմատիկական հատկանիշներ:

 Եթե բաժանենք հատվածը երկու մասի այնպես, որ մեծ և փոքր մասերի հարաբերությունը լինի նույնը, ինչ ամբողջի ու մեծ հատվածի հարաբերությունը, ապա համեմատականության գործակիցը մոտավորապես հավասար կլինի 1,618, որը հայտնի է որպես ոսկե հատում (золотое сечение):

«Ոսկե ուղղանկյունը» բաժանվում է քառակուսու և մեկ այլ փոքր, «ոսկե ուղղանկյան», որը ևս բաժանվում է քառակուսու և այլ «ոսկե ուղղանկյան»: Այս բաժանումը կարող է անվերջ շարունակվել:

Եթե անցկացնենք կոր մեր քառակուսիների անկյուններով, ապա կստանանք Արքիմեդի պարույրը:

                                           Արքիմեդի պարույրը փափկամարմինների մոտ:

                                                           Բազմաթերթ ալոե:

Ծիր Կաթինը, ուր գտնվում են Արեգակնային համաստեղությունը և Երկիրը, նույնպես կառուցված է «ոսկե հատման» սկզբունքով:

«Իմ հայրը, ծագումով Պիզայից, ծառայում էր Աֆրիկայում, Բուժիի մաքսատանը: Նա ինձ  Բուժի տարավ իր հետ ուսումնասիրելու հաշվելու արվեստը: Իննը հնդկական նշաններով հաշվելու զարմանալի արվեստն ինձ այնքան դուր եկավ, որ  ես ցանկացա իմանալ, թե ինչ է հայտնի այդ արվեստի մասին Եգիպտոսում, Հունաստանում,Սիրիայում, Սիցիլիայում և  Պրովանսում: Այցելելով այս բոլոր երկրները, ես համոզվեցի, որ հաշվելու հնդկական համակարգը ամենակատարյալն է»:

Լեոնարդո Պիզանո Ֆիբոնաչիի

Рубрика: Հանրահաշիվ, Ուսումնական ամառ 2020

Մայիսի 25-30

Լեոնարդո Դա Վինչի

Լեոնարդո Դա Վինչիին կարելի է վստահորեն համարել մոլորակի եզակի մարդկանցից մեկը․․․ Ի վերջո նա հայտնի է ոչ միայն որպես Իտալիայի հռչակավոր նկարիչ և քանդակագործ, այլ նաև հայտնի է որպես մեծագույն գիտնական, հետազոտող, ինժեներ, քիմիկոս, անատոմիստ, բուսաբան, փիլիսոփա, երաժիշտ և բանաստեղծ։ Նրա ստեղծագործությունները, հայտնագործությունները և ուսումնասիրությունները ժամանակից մեկ դարով չէ որ առաջ են ընկել։

Լեոնարդո Դա Վինչին ծնվել է 1452թ-ի ապրիլի 15-ին՝ Ֆլորենցիայից ոչ հեռու գտնվող Վինչի քաղաքում (Իտալիա)։ Դա Վինչի մոր մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան, միայն այն, որ նա գյուղացի էր, Լեոնարդոյի հոր հետ ամուսնական կապերի մեջ չի եղել և մինչև երեխայի 4 տարեկանը նրա դաստիարակությամբ զբաղվել է գյուղում, որից հետո նրան ուղարկել են հոր ընտանիք։ Բայց Լեոնարդոյի հայրը, Պիերո Վինչին, եղելէ բավականին հարուստ քաղաքացի, աշխատում էր որպես նոտար, նաև իր տիրապետության տակ գտնվող հողեր ուներ և Մեսերի տիտղոս։

Լեոնարդո Դա Վինչիի նախնական կրթությունը, որն իր մեջ ներառում էր գրելու ունակությունը, կարդալը, մաթեմատիկայի հիմունքները և լատիներենը, նա ստանում էր տանը։ Շատերի համար հետաքրքիր էր նրա հայելային արտացոլանքով գրելու ունակությունը՝ ձախից աջ։ Չնայած անհրաժեշտության դեպքում կարողանում էր առանց դժվարանալու գրել նաև ավանդական ձևով։ 1469թ․-ին հայր և որդի տեղափոխվում են Ֆլորենցիա, որտեղ Լեոնարդոն սկսում է ուսումնասիրել նկարչի մասնագիտությունը, որն այդ ժամանակների համար այնքան էլ ամենահարգվածը չէր, չնայած նրան որ Պիերոյի ցանկությունն էր, որ որդին ժառանգեր նոտարի մասնագիտությունը։ Բայց այդ ժամանակաշրջանում անօրինական ծնվածները չէին կարող լինել ոչ բժիշկ, ոչ էլ փաստաբան։ Եվ արդեն 1472թ․-ին Լեոնարդոյին ընդունում են Ֆլորենցիայի նկարիչների գիլդիա, իսկ 1473թ․-ին ստեղծվեց Լեոնարդո Դա Վինչիի ամենաառաջին ստեղծագործությունը։ Այդ պեյզաժում պատկերված էր գետի ուրվագիծը։


Արդեն 1481 — 1482 թվականների: Լեոնարդոն ընդունվեց այդ ժամանակ Միլանի տիրակալ Լոդովիչո Մորոյի մոտ ծառայության, որտեղ նա ծառայում էր որպես պալատական ​​տոների կազմակերպիչ, իսկ դրույքով ՝ ռազմական ինժեներ և հիդրավլիկ ինժեներ: Զբաղվելով ճարտարապետությամբ ՝ Դա Վինչին հսկայական ազդեցություն ունեցավ իտալական ճարտարապետության վրա: Իր աշխատանքներում նա մշակել է ժամանակակից իդեալական քաղաքի տարբեր վարկածներ, ինչպես նաև նախագծեր կենտրոնական գմբեթավոր եկեղեցու համար:

Այս ժամանակ Լեոնարդո դա Վինչին իրեն փորձեց տարբեր գիտական ​​ոլորտներում և համարյա թե ամենուրեք հասավ աննախադեպ դրական արդյունքների, բայց չկարողացավ գտնել այն բարենպաստ իրավիճակը Իտալիայում, որը նրան այդքան անհրաժեշտ էր: Հետևաբար, մեծ հաճույքով, 1517թ․-ին ընդունում է Ֆրանսիայի արքա Ֆրանցիսկ I- ի հրավերը դատարանի նկարչի պաշտոնին և ժամանում Ֆրանսիա: Այդ ժամանակ Ֆրանսիայի պալատը փորձում էր բավականին ակտիվ միանալ Իտալիայի Վերածնունդի մշակույթին, այդ պատճառով էլ նկարչին շրջապատում են համընդհանուր հարգանքով, չնայած բազմաթիվ պատմաբանների վկայությամբ, այդ հարգանքը ավելի շուտ ձևական էր և արտաքին բնույթ էր կրում։ Նկարչի ուժերը արդեն սպառվել էին և երկու տարի անց, 1519թ․-ի մայիսի 2-ին Լեոնարդո Դա Վինչին մահացավ Կլո-Լյուսե ամրոցում, որը գտնվում էր Ֆրանսիայի Ամբուազայից քիչ հեռու։ Բայց, չնայած իր կարճատև կյանքին, Լեոնարդո Դա Վինչին դարձավ Վերածնունդի ճանաչված խորհրդանիշ։

Դա Վինչիի աշխատանքներից է <<Մադոննան նորածնի հետ>> նկարը։ (Մադոննա Բենուա)

1478 թ․

Մադոննա Բենուա — անհերքելի է, որ նկարչի ամենանշանակալից ստեղծագործություններից մեկն է։ Կոմպոզիցիայի կենտրոնում է գտնվում Կույս Մարիամի ձեռքի ծաղիկը, որտեղ դեպի այդ ծաղիկն է ձգվում նորածին Հիսուսը։ Վարպետը տեղավորում է Մադոննային, որը հագնված է Ֆլորենցիայի XVդարի մոդայով, և նորածնին սենյակի միակ լույսի աղբյորի մոտ՝ կառույցի խորքի լուսամուտի մոտ։ Սակայն ուրիշ, փափուկ լույս լցվում է վերևից, և հենց նա է կենդանացնում լուսային ստվերները, ինչն էլ շեշտում է ֆիգուրի ծավալը, բացահայտում է ձևի լավագույն մոդելավորումը: Նկարի գույնը մուգ է, մի փոքր խամրած։

1914 թ.-ին Էրմիտաժ մտնելուց առաջ գործը գտնվում էր Սանկտ Պետերբուրգում ՝ արվեստի հայտնի պատմաբան Ալեքսանդր Բենոյեի հավաքածուի մեջ:

Աղբյուրը՝