Рубрика: Անգլերեն

my school

I like going to school because here I have many friends and wise teachers who can always give a piece of advice. And I like studying as well, it brings me a lot of pleasure and I like to learn new facts about the world.

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

 • Ո՞րն է սեբաստացիական քո ամենամեծ ձեռքբերումը։ Պատմիր։

Ես այստեղ ձեռք եմ բերել շատ ընկերնեռ և դա իմ ձեռք բերումն է։

 • Ո՞րն է կրթահամալիրում քո ամենասիրելի վայրը, ինչո՞ւ է այն սիրելի(պատում, կցել նաև լուսանկար)։

Ես սիրում եմ մեր դահլիճը որովհետև այնտեղ ես կարող եմ խաղալ տարբեր խաղեր։Ես այստեղ սովորում եմ խաղալ բասկեթբոլ ձեռքի գնդակ և այլն։ և դա ձեռք բերում է։

 • Ո՞րն է քո դպրոցում ամենասիրելի վայրը, ինչու է այն սիրելի (Միջին դպրոց։

Ես սիրում եմ մեր դահլիճը որովհետև այնտեղ ես կարող եմ խաղալ տարբեր խաղեր։Ես այստեղ սովորում եմ խաղալ բասկեթբոլ ձեռքի գնդակ և այլն։

 • Ինչո՞վ է տարբերվում քո դպրոցը մյուս դպրոցներից։

1.ազատ հագուստ

2.համակարգիչներով աշխատանք

3.ընտրություններ

 • Նշիր այն 7 «հրաշալիքները», որոնք կան կրթահամալիրում(ներկայացում Power Point ծրագրով)։
 • Ո՞ր ուսուցչից ես ամենաշատը ոգեշնչվում, պատմիր նրա մասին(պատում)։
 • Ես սիրում եմ մեր քիմիաի դասատուին որովհետեվ նա շատ բարի է։
 • Քանի՞ սեբաստացի կա քո ընտանիքում։ Ո՞ր հատկանիշներով են նրանք սեբաստացի։
 • Ի՞նչը կուզեիր փոխել կրթահամալիրում, ներկայացրու քո առաջարկները(պատում)։
 • ոչինչ
 • Հարցազրույց անցկացրու ընկերոջդ հետ կրթահամալիրի մասին(ռադիո)։
Рубрика: Անգլերեն

English

Classwork. p.11 ex.4 a

p.11 ex.4

a.Write the letters in the correct order to make words. Write them under the pictures.

sreds10, skirt2, hirst9, scosk5, hoses3, muprej6, siTshr 1, najse8, scraf4, inatrers11, usrtosre12, tekcaj7.

1. T-shirt

2. Skirt

3.Shoes

4.Scarf

5. Socks

6.Jumper

7.Jacket

8.Jeans

9.Shirt

10.Dress

11.Trainers

12.Trousers

p.13 ex. 2

b.Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1. Sara loves (love) films.

2. My friends hate (hate) sport.

3. You take (take) good photographs.

4. Mrs. Jameson teachs (teach) us english.

5. My father flies (fly) to France twice a year.

6. My mum reads (read) a lot of books.

7. We go to school at 8:30 in the morning.

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

Պ․13
բազմանդամի կատարյալ
բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելու համար
3a2 b+10a+7ac
երանդամ
N86
ա]m-3n+2m=3m-3n
N87
ա]b+b+ac+ac+ac=2b+=3ac