Рубрика: Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

1.B կետը AC հատվածը տրոհում է երկու հատվածի: Գտեք AC
հատվածի երկարությունը, եթե AB = 8 սմ, BC = 30մմ:

AB+BC=30մմ+8սմ

8սմ=80մմ

30մմ+80մմ= 110մմ։

2. OE ճառագայթը AOB անկյու նը տրոհում է երկու անկ յան: Գտեք
∠AOB–ն, եթե՝

∠AOE = 44աստիճան
∠EOB = 77աստիճան

77°+44°= 121°
3. Գտեք ABC անկյան կից անկյու նը, եթե՝
ա) ∠ABC = 111 աստիճան:

4.Երկու ուղիների հատումից առաջացած չորս անկյուններից մեկը 38 աստ. է, գտիր մնացած անկյունները:

180°-38°=143°

5.c ճառագայթը ab չփռված անկյան կիսորդն է: ac անկյու նը կարո՞ղ է,
արդյոք, լինել ուղիղ կամ բութ, ցույց տուր գծագիրը

ac   ուղիղ է։

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ՝

94. Ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա)5a-(a+1)=4a-1                          բ)x-(6x-5)=-5x-5

գ)2a-(7a+5)=-5a-5                       դ)7-4x+(2x-1)=6-2x

ե) a+(a+1)=2a+1                          զ)(x-1)+6=x+5

է) a+b+(a-b)=a+b+a-b=2a-2b    ը)(x-y)+(x-y)=2x-2y

95. Պարզեցրեք արտահայտութույունը

ա)7a+(2a+3b)=9a+3b        բ)9x+(2y-5x)=2y+4x

գ)(5x+7a)+4a=5x+11a       դ)(5x-7a)+5a=5x-2a

ե) (3x-6y)-4x=-x-6y            զ)(2a+5b)-7b=2a-2b

է)3m-(5n+2m)=-5n+m       ը)6p-(5p-3a)=p+3a

96. Գտեք տված բազմանդամների գումար հանդիսացող բազմանդամը:

ա)3a+a+2b=4a+2b              բ) 7x+2-3x=4x+2

գ) 3-2a+(-5a)-7=-7a-4          դ) 3x-y+(-2x)+4y=x+3y

97. Գտեք տված բազմանդամների տարբերություն հանդիսաող բազմանդամ:

ա)(a+b)-4a=a+b-4a=-3a+b            բ)6x-(4-7x)=6x-4+7x=13x-4

գ)(4b+2)-(5-b)=4b+2-5+b=5b-3     դ)(2x-7a)-(4a+x)=2x-7a-4a-x=1x-11a