Рубрика: Հայոց լեզու

հայոց լեզու

Աշխարհաբար փոխադրիր հատվածները: Կատարիր առաջադրանքները:

1.Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

Ձմեռն անցավ, անձրևներն անցան և գնացին հեռացան։ Ծաղիկները երևացին մեր երկրի վրա, ժամանակն էր էտելու, տատրակի ձանյը լսվեց մեր երկրում։ Թզենին բողբոջաց, և նրա որթերը տարածեցին իր հոտը։ Վեր կաց, մերձավոր եմ, գեղեցիկ եմ, աղավնի եմ, և արի դու։ Ցույց տուր ինձ քո երեսը և ասա ինձ քո խոսքը, քո խոսքը քաղցր է, և քո տեսքն է գեղեցիկ։

Կարդա այսպես.

յերկրի — հերկրի

հատանելոյ — հատանելո

զբողբոջ — ըզբողբոջ

իւր — յուր

զհոտս — ըզհոտըս

իւրեանց — յուրյանց

զբարբառ — ըզբարբառ

Բառարան

էանց — անցավ

անձրեւք — անձրևներ (ը)

անցին — անցան

գնացեալ — գնացած, գնացել, գնալով (այստեղ` նաև գնացին)

մեկնեցան — մեկնեցին, հեռացան

ծաղիկք — ծաղիկներ (ը)

յերկրի մերում — մեր երկրում

եհաս — հասավ

հատանելոյ — էտելու

ձայն տատրակի — տատրակի ձայն (ը)

զբողբոջ իւր — իր բողբոջը

որթք մեր ծաղկեալք — մեր ծաղկած որթերը

ետուն — տվեցին

զհոտս իւրեանց — իրենց հոտերը` բույրերը

արի — վեր կաց

երեւեցո — երևեցրու, ցույց տուր

զերեսս քո — քո երեսը

զբարբառ քո — քո խոսքը

տեսիլ քո — քո տեսքը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նկատեցի՞ր, որ իւ բաղաձայնից առաջ կարդացվում է յու (հիշիր նաև իւրաքանչիւր, իւրմէ, սրբութիւն բառերը):

Այո

Աշխարահաբար դարձրու եղեւ, արձակեաց բառաձևերը:

Աշխարհաբար դարձրու հատվածը և վերնագրիր:

Հատվածը երկու մասի բաժանիր և բացատրիր այդ բաժանումը: Իսկ ինչպե՞ս են դրանք իրար հետ կապվում:

Որտե՞ղ (ո՞ր բառում, բառակապակցության մեջ կամ հատվածում) է արտահայտված բանաստեղծության տրամադրությունը:

Ո՞րն է այս բանաստեղծության մեջ արտահայտված զգացումը:

Այս բանաստեղծության մեջ արտահայտված զգացումը սիրո զգացումն էր։

2.Զայսու ժամանակ միաբանեալ Ալանք լեռնականօքն ամենայնիւ, յինքեանս արկանելով եւ զկէս Վրաց աշխարհին` մեծաւ ամբոխիւ տարածեալ ընդ աշխարհս մեր: Ժողովէ եւ Արտաշէս զիւրոց զօրացն բազմութիւն, եւ լինի պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց: Սակաւ ինչ տեղի տայ ազգն Ալանաց, եւ գնացեալ անցանէ ընդ գետն մեծ Կուր, եւ բանակի առ եզերբ գետոյն ի հիւսիսոյ եւ հասեալ Արտաշէս բանակի ի հարաւոյ, եւ գետն ընդ մէջ նոցա:

Բայց քանզի զորդի Ալանաց արքային ձերբակալ արարեալ զօրացն Հայոց ածեն առ Արտաշէս` զխաղաղութիւն խնդրէր արքայն Ալանաց, տալ Արտաշիսի զի՛նչ եւ խնդրեսցէ. եւ երդմունս եւ դաշինս ասէր հաստատել մշտնջենաւորս, որպէս զի մի՛ եւս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից ելցեն յաշխարհս Հայոց: Եւ չառնուլ յանձն Արտաշիսի առ ի տալ զպատանին` գայ քոյր պատանւոյն յափն գետոյն ի դարաւանդ մեծ, եւ ի ձեռն թարգմանաց ձայնէ ի բանակն Արտաշիսի:

Կարդա այսպես.

երդմունս — երդմունըս

յաշխարհս — հաշխարհըս

յանձն — հանձն

յափն — հափըն

յինքեանս — հինքյանս

միաբանեալ — միաբանյալ

տարածեալ — տարածյալ

գնացեալ — գնացյալ

հասեալ — հասյալ

արարեալ — արարյալ

զիւրոց — զյուրոց

բազմութիւն — բազմություն

զխաղաղութիւն — ըզխաղաղություն

գետոյն — գետույն

քոյր — քույր

պատանւոյն — պատանվույն

տեղի տայ — տեղի տա

ի հիւսիսոյ — ի հյուսիսո

ի հարաւոյ — ի հարավո

Рубрика: Երկրաչափություն

երկրաչափություն

.B կետը AC հատվածը տրոհում է երկու հատվածի: Գտեք AC հատվածի երկարությունը, եթե AB = 8 սմ, BC = 30մմ:


8սմ=80mm

80+30=110

2. OE ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու  անկյան: Գտեք ∠AOB–ն, եթե՝ ա) ∠AOE = 44աստիճան, ∠EOB = 77 աստիճան:
44+77=120

3. Գտեք ABC անկյան կից անկյու նը, եթե՝

ա) ∠ABC = 111 աստիճան:

180-111=69

4.Երկու ուղիների հատումից առաջացած չորս անկյուններից մեկը 38 աստիճան է, գտիր մնացած անկյունները:
38*2=76
360-76=284
284:2=142

5.c ճառագայթը ab չփռված անկյան կիսորդն է: ac անկյունը կարո՞ղ է, արդյոք լինել ուղիղ կամ բութ, ցույց տուր գծագիրը:

Рубрика: Կենսաբանություն

կենսաբանություն

Սնկերի թագավորություն,կառուցվածքը, օգտագործումը արդյունաբերության մեջ: Մուկորի կառուցվածքը, բորբոսասնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: մանրադիտակով բորբոսասնկի կառուցվածքի հետազոտում: Պատրաստել տեսանյութ թունավոր կամ ոչ թունավոր սնկերի մասին: Լրացուցիչ աշխատանք ինչպիսի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք են ախտանիշները, առաջացման       պատճառները մակաբուծ սնկեր , պայքարը դրանց դեմ:

Рубрика: Քիմիա

քիմիա

Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ա) կավճի ու ջրի, բ) սպիրտի և ջրի (օղի), գ) յուղի և ջրի, դ) յուղի և բենզինի:

Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն

հաստատունությունը, բնորոշ կառուցվածքով, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ա) սպիրտ և ջուր

բ) կավիճ և ջուր

գ) կերակրի աղ և ջուր

դ) բենզին

Ավազըխառնվել է փայտի թեփի հետ: Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Ջուր լցնել

Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ է, բայց լուծված աղեր է պարունակում: Ի՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Եռացնել ջուրը մինչև գոլորշիանա

Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր է: Պատճառը ջրի մեջ կախված կավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

Պետք է ֆիլտրացնել այդ ջուրը

Հայրիկըպատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրա: Օգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:

8.Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:

Рубрика: Գրականություն

գրականություն

  1. Նկարագրեք փոքրկի մորը/արտահայտեք ձեր կարծիքը նրա քայլի վերաբերյալ։

Չարլի միշտ քայլելուց միշտ կաղում էր

  1. Հոգատար Չարլին և փոքրիկը աշխատում են։
  2. Ի՞նչ էր նշանակում Չարլիի երազըը։

չարլին միշտ  նրա երազանքը ապրել նորմալ պայմաններում

  1. Ի՞նչպես ավարտվեց ֆիլմը

ոոստիկանը ուզեցավ  փախչել  ոստիկանից, բայց ոստիկանը  կրակեց և Չարլին մհացավ

Рубрика: Գրականություն

գրականություն

  1. Նկարագրեք և բնութագրեք Չարլիին․ արտաքինը, ապա նշեք նրան հատուկ բնավորության գծեր ։

նա փոքր ժամանակ շատ վախկոտ էր, բայց նա իր միչի վախը հախթարահեց նրա կիանքը  անցավ վատ պայմաներու

  1. Չմոռանաք խոսել Չարլիի սենյակի մասին։

նա ապրել  է  շատ վատ է ապրել նրա վերմակի ծակ  էր այդ վերմակի  ծակով մտնումեր ծակով դուրս էր գալիս ծակով

  1. Նկարագրեք  փոքրկին/նշեք նաև անունը։

Չարլզ Սպենսեր Չապլին